Att analysera faktatexter

I min vardag som skolbibliotekarie handleder och undervisar jag elever och pedagoger i informationssökning och källkritik  Att hitta fakta, att förstå fakta - det är min profession. Men jag arbetar också med att analysera och förstå skönlitterära texter. Kan man kombinera det där på något sätt? I kursplanerna står det att elever ska få "lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll". Det här gäller alla sorters texter.

Så här säger kursplanen i svenska:
 • Efter genomgången grundskola ska eleven kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa texter för olika syften, söka information från olika källor och värdera dessa, förstå och tolka texter samt anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • I åk 1-3 ska eleven ha arbetat med beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras samt  informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn
 • När eleven slutar åk tre ska eleven kunna kommentera och återge, föra enkla resonemang, relatera till egna erfarenheter samt samtala genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Allt detta är sådant som väl passar in på bibliotekariens kompetenser:

Bibliotekariens specifika kompetens ligger [...] i att hantera och strukturera information ur ett användarperspektiv. Bibliotekarier granskar och värderar källor samt förvärvar, organiserar och förmedlar information. [...] Bibliotekarier är experter på informationsmarknaden, för såväl tryckta som elektroniska medier. De kan kritiskt värdera olika informationskällors kvalitet och innehåll. (http://www.dik.se/bibliotekarie)

Men hur gör man då?

Har länge haft tankar kring att det ur ett informationssökningsperspektiv är lika viktigt att läsa och analysera faktatexter som skönlitterära texter. Men jag har tyckt det var svårt, eftersom barnen gärna slutar lyssna när texten inte innehåller en historia. Det krävs väldigt mycket av läsaren för att fånga barnen. Vi har länge försökt blanda fack- och skönlitteratur på biblioteksstunderna med de yngre barnen, men inte riktigt fått till det.

Så kom en pedagog i åk 3 till mig och önskade att vi skulle arbeta med just faktatexter och hur man återvinner information ur dessa. Tillsammans spånade vi kring hur vi skulle kunna lägga upp det för att få ut så mycket som möjligt av lektionen och för att få eleverna engagerade.

Så de senaste veckorna har vi kört samma upplägg varje gång jag träffar klassen (en lektion i veckan)

Jag förbereder lektionen genom att:
 1. Leta upp en faktatext kring något intressant ämne, tex ett djur, en planet, en uppfinning. Texterna behöver vara ganska väl strukturerade och ha ett bra flyt. Lärobokstexter eller enkla artiklarna från tex NE.se funkar bättre än texter ur faktaböcker för barn, som oftast är ganska röriga.
 2. Kolla  om det finns kompletterande information på nätet eller i någon annan bok kring varje ämne (här kan faktaböckerna komma till användning)
Lektonen genomförs:

 1. Jag presenterar ämnet för klassen och arbetar med dem enligt modellen: det här kan vi, det här tror vi och det här undrar vi. Vi antecknar under tiden vi pratar i en tabell eller en tankekarta.
 2. Jag läser texten om ämnet högt för klassen - gärna så de kan läsa och följa med samtidigt.
 3. Efter varje stycke stannar vi upp och funderar på om vi fick någonting av det vi visste/trodde bekräftat och om vi fick svar på någon av våra frågor.
 4. När vi läst färdigt texten är det stor chans/risk att det är någon fråga vi inte fått svar på. Då funderar vi på var vi kan få reda på det och försöker hitta svaret i en annan källa. Vi resonerar kring vilken källa som skulle passa bäst och vem som skulle kunna veta någonting om ämnet.
De här förmågorna tränar eleverna på:
 • Uttrycka sig i tal
 • Formulera frågor
 • Förstå och tolka faktatexter
 • Föra egna resonemang kring faktatexter
 • Kommentera och återge faktatexter
 • Söka information i olika texter
 • Värdera källor

/Rebecca Borg

Leave a Reply

Populära inlägg

Använder Blogger.